Všeobecné obchodní podmínky www.bylinkovyfenix.cz aktuálně platné znění od 1.10.2019

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY E-SHOPU

Milí návštěvníci e-shopu bylinkovyfenix.cz, vážení zákazníci, právě jste se ocitli na stránce se všeobecnými obchodními podmínkami našeho e-shopu. Najdete zde veškeré informace, které podle platných právních předpisů máte mít k dispozici ještě před tím, než kliknete na objednávací tlačítko. Provedou Vás celým procesem nakupování a uzavření kupní smlouvy na Vámi vybrané zboží. Najdete zde řadu ustanovení o Vašich právech i pravidla pro platby, přebírání zboží, odstoupení od smlouvy a také reklamační řád. Přečtěte si proto, prosím tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále již jen „VOP“), pečlivě. Před vlastní objednávkou totiž zaškrtáváte i políčko souhlasu s obchodními podmínkami. Pokud si VOP přečtete, bude Váš souhlas opravdu souhlasem.

Kdy se VOP používají a jaký mají vztah k uzavřené smlouvě?

VOP se použijí pro prodej zboží přes webové rozhraní e-shopu na www.bylinkovyfenix.cz (dále též jen „web“ nebo „webové rozhraní“). Samotný proces nákupu zboží a uzavření smlouvy je popsaný níže. VOP jsou dokumentem, který tvoří nedílnou součást kupní smlouvy uzavřené mezi námi (dále též jen „Smlouva“). Pokud by ve Smlouvě byla ujednání, která se liší od textu VOP, mají ujednání ve Smlouvě přednost.

Obsah VOP:

I. Základní údaje o naší společnosti
II. Důležité pojmy, aby bylo zřejmé, o čem se zde píše
III. Jak na objednávku a uzavření Smlouvy
IV. Jak je to s cenou zboží a jak se platí
V. Jakým způsobem vám bude zboží dodáno
VI. Odstoupení od Smlouvy
VII. Záruka, práva z vadného plnění a reklamační řád
VIII. Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů
IX. Závěrem

I. Základní údaje o naší společnosti

Spol. W-M, s.r.o.

IČ:07687133
DIČ:CZ 07687133
Sídlo:Heydukova 1220/16, Libeň, 180 00 Praha 8
E-mail:info@bylinkovyfenix.cz

Naše společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp.zn. C 305491.
Adresa pro doručování je shodná s adresou sídla společnosti. Adresa pro korespondenci je: Suchomasty 189, 267 22 Suchomasty. Na uvedeném e-mailu jsme Vám k dispozici pro běžnou komunikaci.
Pro případné reklamace slouží e-mail: reklamace@bylinkovyfenix.cz.

V dalším textu vystupuje naše společnost už jen jako „Prodávající“.

II. Důležité pojmy, aby bylo zřejmé, o čem se zde píše

KDO JE KUPUJÍCÍ?
Kupujícím je ten, kdo s námi prostřednictvím webového rozhraní uzavře kupní smlouvu, kterou koupí některé z nabízených položek zboží.
Kupujícím může být jak spotřebitel, tak podnikatel (podnikající fyzická osoba – OSVČ anebo právnická osoba, např. s.r.o. nebo akciová společnost).

KDO JE SPOTŘEBITELEM?
Spotřebitelem se podle zákona rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. Pokud jste fyzická osoba a do objednávky uvedete IČO, budeme mít za to, že Smlouvu uzavíráte jako podnikatel, a ne jako spotřebitel.

JAKOU SMLOUVU SPOLU UZAVÍRÁME?
Na prodej zboží je uzavírána kupní smlouva. Proces uzavírání této Smlouvy prostřednictvím webového rozhraní je popsán podrobně v těchto VOP. Smlouva je uzavírána v českém jazyce, archivovaná v elektronické podobě a není přístupná třetím osobám. Smlouva je tvořena vaší objednávkou (vyplněným objednávkovým formulářem na webovém rozhraní) a jejím přijetím z naší strany a těmito VOP.

CO JE SPOTŘEBITELSKÁ SMLOUVA?
Je to Smlouva, ve které jako Kupující vystupuje spotřebitel. Spotřebitel má v mnoha případech výhodnější postavení než ostatní kupující. Pokud se některé právo týká pouze Spotřebitele, je to ve VOP výslovně uvedeno (tj. místo „Kupující“ je uvedeno „Spotřebitel“).

CO JE SMLOUVA UZAVŘENÁ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM?
Jedná se o Smlouvu, která je uzavřena prostřednictvím PROSTŘEDKŮ KOMUNIKACE NA DÁLKU, tj. je uzavřena, aniž bychom se museli osobně potkat, neboť k jejímu uzavření využíváme webové rozhraní. Náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení a případné telefonní hovory) si jako Kupující hradíte sami a neliší se od běžné sazby účtované vaším operátorem, resp. poskytovatelem internetového připojení. Učiněním objednávky výslovně souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku.

JAKÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY SE SMLUVNÍ VZTAH MEZI NÁMI ŘÍDÍ?
Jsou to platné právní předpisy, zejména zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „NOZ“) a v případech, kdy je Kupujícím spotřebitel, je to i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

III. Jak na objednávku a uzavření smlouvy

1. Jako Kupující objednáváte zboží přes webové rozhraní, tj. skrze objednávkový systém na webových stránkách, vyplněním tam umístěného objednávkového formuláře.

2. POPIS ZBOŽÍ: Na webovém rozhraní naleznete seznam zboží a podrobný popis jednotlivých položek a jejich případných variant a je-li to u daného produktu potřebné, i s uvedením dalších důležitých informací ke zboží.
Na webovém rozhraní naleznete i reference klientů a máte tak možnost zjistit jejich spokojenost se zbožím. Prezentace zboží uvedená na webovém rozhraní je informativního charakteru. Jako Prodávající nejsme povinni uzavřít Smlouvu. Ustanovení § 1732 odst. 2. NOZ se nepoužije.

3. OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ. Pro objednání zboží přes webové rozhraní slouží objednávkový formulář, kde jako Kupující vyplníte jméno, příjmení nebo firmu, popř. IČ, DIČ, informace o objednávaném zboží (vložením objednávaného zboží do „košíku“ webového rozhraní obchodu a uvedením počtu/množství objednávaného zboží, případně i varianty zboží, je-li jich nabízeno více), fakturační adresu a dodací adresu (je-li odlišná), e-mail, telefonní kontakt a vyberete způsob úhrady a způsob doručení zboží.
Před odesláním objednávky Vám je umožněno zkontrolovat a měnit údaje vložené do objednávkového formuláře a případně ještě opravit vzniklé chyby a nesrovnalosti. Objednávku odešlete kliknutím na objednávací tlačítko pod objednávkou.
O přijetí objednávky učiněné prostřednictvím objednávkového formuláře na webovém rozhraní Vás budeme informovat e-mailem zaslaným na vaši elektronickou adresu, ve kterém budou uvedeny i platební údaje. Doručením tohoto potvrzení o přijetí objednávky na Vaši elektronickou adresu uvedenou v objednávce je Smlouva uzavřena.
Jakékoli změny uzavřené Smlouvy (včetně zrušení objednávky) jsou možné jen na základě dohody mezi námi. Do doby uzavření Smlouvy můžete svoji objednávku zrušit e-mailem poslaným na naši elektronickou adresu uvedenou v čl. I. těchto VOP.

4. Jako Prodávající si vyhrazujeme právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením Smlouvy, pokud se zboží již nevyrábí anebo pokud dojde k vyčerpání skladových zásob a dodavatel není dlouhodoběji schopen dodat nové skladové zásoby. Ze stejných důvodů jsme oprávněni i odstoupit od uzavřené Smlouvy (neboť bychom nebyli schopni Vašim požadavkům vyhovět), přičemž odstoupení může být učiněno zasláním písemného odstoupení s uvedením důvodů na Váš mailový kontakt a nabývá účinnosti okamžikem jeho doručení. Pokud by nastala situace, že jste jako Kupující již předtím uhradili celou nebo část kupní ceny, přijaté finanční plnění vám v tomto případě vrátíme stejným způsobem, jako byla platba uhrazena z vaší strany. Doba vrácení přijatého plnění závisí na zvoleném způsobu platby, nepřekročí však dobu 14 dnů od okamžiku informování o nemožnosti dodat zboží nebo účinnosti odstoupení od Smlouvy.
Pokud některé zboží není aktuálně skladem ani do 10 dnů k dodání naším dodavatelem, uvádíme u produktu, že není skladem.

5. V pochybnostech Vás můžeme kontaktovat za účelem ověření pravosti objednávky a nepodaří-li se pravost objednávky ověřit, má se zato, že objednávka vůbec nebyla podána a takovou objednávkou se nadále nezabýváme.

6. Objednávat zboží přes webové rozhraní anebo e-mail je možné 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Expedice probíhá pouze v pracovní dny. Upozorňujeme, že výjimečně může dojít k dočasné nedostupnosti webu v důsledku nutné údržby webu anebo v důsledku okolností, za které neodpovídáme, jako jsou výpadky připojení k internetové síti apod.

7. Vlastnické právo ke zboží na Vás jako Kupujícího přechází v okamžiku, kdy jsou splněny obě následující podmínky – je uhrazena celá kupní cena a zboží jste převzali.

8. UŽIVATELSKÝ ÚČET – Pokud se na webovém rozhraní zaregistrujete, obratem obdržíte na Vámi zadaný mailový kontakt přístupové údaje pro přístup k uživatelskému účtu. Zavazujete se dodržovat mlčenlivost o přístupových údajích a neumožnit jejich použití třetím osobám. Jako Kupující se zavazujete udržovat Vaše údaje uvedené v uživatelském účtu aktuální a pravdivé. V případě závažného porušení Vašich povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo těchto VOP jsme oprávněni Vám uživatelský účet znepřístupnit č zrušit. Nákup v e-shopu je možné uskutečnit i bez registrace a založení uživatelského účtu, ale je možné, že se tím ochudíte o přístup k některým námi poskytovaným výhodám.

 
 
IV. Jak je to s cenou zboží a jak se platí?

1. CENA ZBOŽÍ: Na webovém rozhraní je u zboží vždy uvedena cena, a to včetně daně z přidané hodnoty. Cena je platná po celou dobu, kdy je na webovém rozhraní uvedena. K ceně zboží je připočítáváno dopravné a balné, případně doběrečné (viz podrobněji článek V. těchto VOP). Konečná kalkulovaná cena uvedená v souhrnu objednávky (tj. předtím, než kliknete na objednávací tlačítko) je již uvedena včetně dopravného (v případě, že bude zboží zasíláno v několika zásilkách, jde o celkové dopravné za všechny zásilky v objednávce) a balného a doběrečného (zvolíte-li variantu dodání s dobírkou).

2. Sjednanou cenou je cena uvedená u produktu v okamžiku odeslání Vaší objednávky. Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na webovém rozhraní (tím je myšlen především překlep, chyba při zadávání ceny) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání Smlouvy, pak nejsme povinni Vám za takovou zjevně chybnou cenu zboží dodat, a to ani v případě, že došlo k automatickému potvrzení o přijetí objednávky. V případě, že by již došlo z Vaší strany i k úhradě této zjevně chybné ceny, jsme oprávněni od Smlouvy odstoupit a uhrazenou částku Vám v tom případě vrátit. Dojde-li ke změně ceny v době mezi odesláním Vaší objednávky a jejím potvrzením z naší strany, platí cena platná v okamžiku odeslání objednávky, nedojde-li mezi námi k jiné výslovné dohodě.

3. Není-li mezi námi výslovně ujednáno jinak, jsme povinni Vám zboží dodat až po úplném zaplacení sjednané ceny.

4. ZPŮSOB PLATBY: Sjednanou cenu je možné uhradit následujícím způsobem:

Bezhotovostně (klasickým) bankovním převodem na náš bankovní účet: pokyny k platbě obdržíte v e-mailu potvrzujícím přijetí objednávky. Při platbě, prosím, nezapomeňte uvést příslušný variabilní symbol, aby mohla být platba rychle spárována a zboží co nejdříve dodáno.

Bezhotovostně online platební kartou nebo tzv. rychlým online bankovním převodem prostřednictvím platebního portálu. Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti GOPAY s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému  bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti GOPAY s.r.o. Tyto údaje s námi uvedená společnost nesdílí a nemáme k nim přístup.

V hotovosti na dobírku.

5. SPLATNOST KUPNÍ CENY: Zvolíte-li platbu klasickým bankovním převodem, kupní cena je splatná do 7 dní od potvrzení přijetí objednávky. Datum splatnosti je uvedené v potvrzovacím emailu. V případě, že nebude kupní cena zaplacena do uvedené lhůty, objednávku zrušíme. Zvolíte-li platbu přes platební bránu GOPAY, je cena splatná bezprostředně po objednávce, u platby dobírkou pak při doručení objednaného zboží. Kupní cena je zaplacena v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na náš bankovní účet nebo předána v hotovosti přepravci při platbě na dobírku.

Ustanovení § 2119 odst. 1 NOZ se nepoužije.  
Zboží není možné hradit formou splátkového kalendáře.

6. Po vyexpedování zboží (a při platbě na dobírku po převzetí zboží a zaplacení kupní ceny) Vám vystavíme fakturu, s náležitostmi dle platných právních předpisů. Fakturu Vám v elektronické formě zašleme na Vám e-mail. Faktura zároveň slouží i jako dodací doklad a doklad o záruce.

 
 
V. Jakým způsobem vám bude zboží dodáno?

1. ZPŮSOB DODÁNÍ. Zboží je možné dodat prostřednictvím přepravcem na Vámi uvedenou doručovací adresu. Způsob dodání vyberete na webovém rozhraní při objednávce zboží. Naše povinnost dodat zboží je splněna předáním zboží přepravci, kterého jste si při objednávce vybrali. Pokud byste bezdůvodně odmítli převzít zboží, nepovažuje se v takovém případě naše povinnost dodat zboží za nesplněnou a není považována ani za odstoupení od smlouvy z vaší strany. Při převzetí zásilky si, prosím, vždy zkontrolujte neporušenost obalu, a pokud zjistíte nedostatky, uplatněte je ihned u přepravce a kontaktujte nás (podrobnosti níže v části o uplatňování reklamace). Odmítnutí zásilky s poškozeným obalem se nepovažuje za bezdůvodné odmítnutí převzetí zásilky. Naopak, pokud podpisem dodacího listu nebo soupisu balíků přepravce nebo obdobného dokumentu stvrdíte převzetí zásilky, má se zato, že zboží bylo dodáno v neporušeném obalu a není možné již reklamovat zboží z důvodu porušení celistvosti obalu.

2. DODACÍ LHŮTA. Délka dodací lhůty závisí na zvoleném způsobu dopravy, zvoleném způsobu platby a na dostupnosti vybraného zboží. Zboží připravíme k expedici poté, kdy dojde k platbě při využití platební brány GOPAY nebo kdy bude platba učiněná běžným bankovním převodem připsána na náš bankovní účet anebo kdy bude potvrzena objednávka, pokud má být zboží placeno v hotovosti dobírkou. O expedici a předpokládané době dodání obdržíte informaci na Váš e-mail zadaný v objednávce, popř. sms zprávou. Dodací lhůta u zboží je zpravidla do 2 pracovních dní od předání zboží přepravci, není-li na webovém rozhraní výslovně uvedeno jinak. Pokud by zboží nebylo možné v této lhůtě dodat, budeme vás kontaktovat, abychom domluvili další postup a pokud se nedohodneme na dodání v pozdější lhůtě, můžete jak vy, tak my od Smlouvy odstoupit. Odstoupení je pak účinné okamžikem, kdy je doručeno druhé straně Smlouvy v písemné formě poštou nebo e-mailem.

3. NÁKLADY NA DOPRAVU. Výše ceny za dodání zboží závisí na vámi zvoleném způsobu dodání a je uvedena na webovém rozhraní přímo v části „DODÁNÍ ZBOŽÍ A DOPRAVA“. Na webovém rozhraní bude uveden i případný limit objednávky, při jehož dosažení je doprava zdarma.

4. Pokud by bylo nutné z důvodů na vaší straně doručovat zásilku opakovaně anebo jiným než objednaným způsobem, jste povinni nám uhradit náklady na opakované doručení nebo na doručení jiným způsobem, nebude-li mezi námi výslovně ujednáno jinak. V případě, že byste zásilku bezdůvodně odmítli převzít, máme nárok na náhradu nákladů spojených s jejím dodáním a uskladněním, jakož i dalších nákladů, které nám z důvodu nepřevzetí zásilky vzniknou.

5. Podrobněji jsou podmínky Dodání zboží a dopravy v samostatném části na webu. Tam najdete zejména cenu dopravy jednotlivých přepravců.

VI. Odstoupení od smlouvy

1. Spotřebitel má právo od Smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dní ode dne převzetí zboží. Je-li předmětem Smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží 14denní lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Tuto možnost má pouze Spotřebitel, nikoli Kupující, který nenakupoval v pozici spotřebitele. V uvedené 14denní lhůtě musí být odstoupení od Smlouvy odesláno mailem na obchod@bylinkovyfenix.cz nebo odesláno poštou na naši adresu uvedenou v čl. I. VOP. Odstoupit lze i vyplněním formuláře, který naleznete zde. V případě použití vzorového formuláře vám bez zbytečného odkladu potvrdíme jeho přijetí. Odstoupení nemusíte nijak odůvodňovat.

Pokud toto právo využijete a odstoupíte od Smlouvy, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy nám prosím předejte nebo zašlete zpět zboží, které jste od nás obdrželi dle Smlouvy. Při zasílání zboží doporučujeme zvolit doporučenou zásilku, nezasílejte zboží na dobírku. Zboží zašlete prosím nepoškozené a neopotřebované, včetně všech součástí a příslušenstvím a případnými dárky, které jste spolu se zbožím od nás obdrželi, a je-li to možné, pak i v původním obalu. Doporučujeme vám zboží pojistit.

Ke zboží, ideálně připojte i kopii dokladu o platbě, fakturu nebo jiný doklad či důkaz k prokázání, že se jedná o zboží u nás zakoupené ve lhůtě 14 dnů před odstoupením od Smlouvy. Výrazně tím urychlíte vyřízení celé záležitosti. Samotné nepředložení těchto dokladů ovšem nebrání vyřízení vašeho odstoupení od Smlouvy. Pokud jste již dříve tyto údaje nezaslali v samostatném oznámení o odstoupení od Smlouvy (např. vyplněním ve vzorovém formuláři).

Prosím vezměte na vědomí, že podle § 1837 NOZ nemůže ani Spotřebitel odstoupit od Smlouvy:
       ⦁    o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
       ⦁    o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
       ⦁    o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
       ⦁    o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
       ⦁    o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
V těchto případech tak odstoupení od Smlouvy neumožňujeme ani Kupujícím, kteří nejsou spotřebitelé.

2. Nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy dle odst. 1 Vám vrátíme peníze, které jsme od Vás přijali jako platbu za zboží, včetně nákladů na dopravu a veškerých dalších Vámi zaplacených nákladů spojených s dodáním zboží z e-shopu k Vám. Pokud jste však při objednání zboží nezvolili nejlevnější způsob dodání zboží, dle zákona Vám vrátíme částku odpovídající nejlevnějšímu nabízenému dodání zboží. Nejsme však povinni Vám peníze vrátit dříve, než nám zboží předáte zpět anebo prokážete, že jste nám zboží zpět odeslali. Peníze vám vrátíme stejným způsobem, jakým jste nám je uhradili (tj. např. bankovním převodem), leda byste souhlasili s jiným způsobem platby, se kterým by pro vás nebyly spojeny další náklady. Vezměte prosím na vědomí, že bude-li nám zboží vrácené poškozené, opotřebené nebo částečně spotřebované, vzniká nám nárok na náhradu újmy tím vzniklé a máme právo si tento nárok jednostranně započíst proti vašemu nároku na vrácení kupní ceny, a tedy v takovém případě bychom Vám vrátili pouze rozdíl mezi kupní cenou (včetně nákladů na dopravu) a částkou odpovídající vzniklé újmě. Celý institut vrácení zboží ve 14denní lhůtě Spotřebitelem i bez udání důvodu v zásadě nahrazuje možnost prohlédnout si zboží ještě před jeho koupí, která v e-shopu oproti běžnému kamennému obchodu není. Nemá sloužit k pořizování zboží s úmyslem jej po 14denním libovolném používání vrátit.

3. V případě, že by z Vaší strany nedošlo k úhradě celé ceny ani do 7 dnů po její splatnosti, Smlouva se ruší. V případě, že jsme od vás obdrželi před tím částečnou platbu na kupní cenu, vrátíme Vám ji do týdne od zrušení Smlouvy, nebude-li mezi námi výslovně dohodnuto jinak.

4. Jak Vy jako Kupující, tak my jako Prodávající jsme dále oprávněni odstoupit od Smlouvy v případech stanovených zákonem nebo uvedených v těchto VOP.

5. Je-li Vám společně s produktem poskytnut dárek, je darovací smlouva mezi námi uzavřená s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Smlouvy z Vaší strany bez uvedení důvodů, pozbývá darovací smlouva účinnost a jste povinni nám poskytnutý dárek nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy vrátit. Veškeré dárky a bonusy jsou zasílány či zpřístupněny až po úhradě sjednané ceny produktu, není-li na webovém rozhraní uvedeno jinak.

 
 
VII. Záruka, práva z vadného plnění, reklamační řád

1. Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými právním i předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2112 a § 2161 až 2174 NOZ.

2. Práva ze záruky se řídí zejména ustanoveními § 2113 až 2117 NOZ a § 2161 až 2164 NOZ.

3. Jako Prodávající Vám odpovídáme za to, že zboží při převzetí nemá vady. Jste-li Spotřebitelem, pak v případě, že se vada projeví do 6 měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Spotřebiteli dále odpovídáme i za to, že se vady nevyskytnou v záruční době, která činí 24 měsíců od převzetí zboží, není-li na zboží uvedeno jinak. Je-li zbožím věc podléhající rychlé zkáze, je na ní místo záruční doby vyznačena doba, po kterou lze věc použít (po tuto dobu je poskytována záruka za jakost). Nejste-li spotřebitelem, odpovídáme vám pouze za vady, které má produkt při převzetí. Upozorňujeme, že při srovnání dodaného zboží může být drobný rozdíl v barevnosti dodaného zboží oproti barvě, jak se jeví na monitoru počítače, tabletu či mobilního telefonu, vzhledem k různému nastavení barevnosti monitorů. Taková drobná odchylka proto není důvodem pro reklamaci.  

4. V případě výskytu vady, kterou nelze odstranit nebo v případě opakovaného výskytu vady anebo výskytu většího počtu vad máte právo požadovat výměnu zboží za nové anebo od Smlouvy odstoupit. V případě odstranitelné vady na dosud nepoužitém zboží můžete požadovat odstranění vady nebo přiměřenou slevu z ceny anebo, není-li to neúměrné, požadovat výměnu zboží za nové. V případě, že neodstoupíte od Smlouvy anebo neuplatníte právo na dodání nového zboží bez vad anebo opravu zboží, můžete požadovat přiměřenou slevu. Přiměřenou slevu můžete žádat i v případě, že bychom nebyli schopni Vám nové nebo po opravě funkční zboží bez vad dodat, stejně tak i v případě, že bychom nezjednali nápravu v přiměřené době anebo že by vám zjednání nápravy působilo značné obtíže.

5. Práva z vadného plnění Vám nenáleží, pokud byste před převzetím zboží věděli, že zboží má vadu, anebo byste vadu sami způsobili. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na vady způsobené nesprávným užíváním.

6. Reklamaci u nás uplatněte bez zbytečného odkladu po zjištění vad. O reklamaci nás můžete předem informovat i e-mailem. Uvítáme, pokud k reklamaci přiložíte i fakturu či jiný doklad o koupi, popis reklamované závady a návrh řešení reklamace. Reklamaci učiněnou Spotřebitelem vyřídíme bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, pokud se výslovně nedohodneme jinak. Je-li nutné odborné posouzení vady, pak přiměřená doba posuzování se nepočítá do uvedené 30denní lhůty. O uplatnění a vyřízení reklamace vám poskytneme písemné potvrzení. Pokud je na základě Vaší objednávky zboží dodáváno prostřednictvím přepravce, žádáme vás o kontrolu zásilky za přítomnosti přepravce a v případě zjištění poškození zásilky o reklamaci přímo u přepravce. Přepravce následně sepíše s adresátem protokol o shledané závadě a zásilka bude doručena zpět odesílateli. Jako Kupující jste oprávněni odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě se Smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku od přepravce převezmete, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu: obchod@bylinkovyfenix.cz, sepsat s přepravcem škodní protokol a tento nám bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem, nebo poštou. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nám dává možnost prokázat, že se nejedná o rozpor se Smlouvou.

VIII. Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů

1. Máte-li k uzavřené Smlouvě, jejímu plnění či naší činnosti nějakou stížnost, kontaktujte nás prosím na elektronické adrese obchod@bylinkovyfenix.cz.

2. Podnikáme na základě živnostenského oprávnění, kontrolním orgánem je příslušný živnostenský úřad, dohled nad dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů provádí Česká obchodní inspekce. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů. I na tyto orgány se můžete obrátit se svými stížnostmi.

3. Pokud mezi Prodávajícím a Spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má Spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů on-line, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 
 
IX. Závěrem

1. Smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Prodávajícího a Kupujícího ze smlouvy vyplývající.

2. Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem.

3. Vezměte, prosím, na vědomí, že jsme oprávněni tyto VOP jednostranně měnit, pro Kupujícího však vždy platí text obchodních podmínek účinný v okamžiku odeslání objednávky.

Tato verze obchodních podmínek je v textové podobě ve formátu pdf i přílohou e-mailu potvrzujícího přijetí objednávky.

4. Tyto VOP jsou účinné od 1.10.2019.

Odběr novinek

Přihlašte se k odběru novinek a slevových akcí!